Naše ďalšie aktivity


Ergoterapia - tkanie na detských krosnách
Predplavecká príprava
Prečo vlk šušlal - stomatologický program zameraný na prevenciu
Bystrický slávik - spevácka prehliadka talentov MŠ,
Predškoláčik - prednes poézie a prózy,
Dupkajú nožičky dupkajú - tanečná prehliadka FS pri MŠ z BB a jej okolia
Detská olympiáda - zápolenie detí MŠ z BB a jej okolia v športových disciplínach
Výtvarné súťaže - v rámci mesta BB
Reprezentácia mesta - Banská Bystrica na verejnosti

SPOLUPRÁCA, alebo čo ešte ponúkame:

Kým pôjdem do školy - besedy a spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ZŠ z BB.
Neposlušný jazýček - spolupráca s logopédmi a logopedická starostlivosť pozostávajúca z prieskumu správnosti výslovnosti rečového prejavu detí v našej MŠ
Tvorivé dielne - ÚĽUV, STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - Thurzov dom,
Spolupráca s DFS Matičiarik - tanečná prípravka
Dominikov zábavný kufrík - Skuteckého galéria - poznávanie výtvarnej práce banskobystrického rodáka a výtvarníka Dominika Skuteckého
Šiškofón - besedy a spolupráca so Štátnymi lesmi zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu
Nebojsa v MŠ - besedy a spolupráca so záchranármi rýchlej zdravotnej služby


Nebránime sa samozrejme ani inšpiráciám od rodičov. Kto môže, prosíme, ponúknite nám atrakcie pre deti a prekonzultujte ich s nami. Už teraz Vám za inšpirácie a pomoc ďakujeme.