Niečo o našej materskej škole

 ZAMESTNANCI MŠ

Pani riaditeľka: PaedDr. Eva Šávoltová

Pani zástupkyňa riaditeľky: Renáta Dáliková

Pani učiteľky:

1. trieda: Mgr. Dana Štadlerová, Mgr. Nada Maslarevičová
2. trieda: Renáta Dáliková, Mgr. Simona Zelinková 
3. trieda: Mgr. Zlata Kavčáková, Zuzana Babiaková
 4. trieda: Mgr. Ľubomíra Foltinová Gattingerová, Ľubica Mihoková

5. trieda: Anna Nosáľová, PaedDr. Eva Šávoltová

Nepedagogickí pracovníci:

Školníčka: Anna Pecníková
Upratovačka: Miriam Šimová a Melánia Sitková
Vedúca školskej jedálne: Monika Chlebničanová
Hlavná kuchárka: Jana Malíková
Kuchárky: Soňa Čunderlíková 


Predstavujeme sa

O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Materská škola na ulici 29. augusta je 5 triedna štátna materská škola, zriaďovateľom je mesto Banská Bystrica. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti 3 - 6 ročné, i deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, formou celodenného, niekoľkoročného predškolského vzdelávania. V prípade záujmu rodičov materská škola poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

Materská škola sa nachádza v prízemí vo viacpodlažnom obytnom dome v staršom sídliskovom prostredí. Súčasťou areálu je priestranný dvor s veľkou trávnatou plochou, pieskoviskami, preliezkami , šmýkačkou , lavičkami, altánkami a terasami, ktoré v teplejších mesiacoch využívame na rôzne pohybové aktivity a ranné cvičenia. Dvor MŠ dotvárajú listnaté a ihličnaté stromy, kríky a kvetinové záhony.

Od roku 2000 prešla viacerými zmenami - stavebnými úpravami a rekonštrukciami.


Prebehnuté rekonštrukčne práce:

- výmena plastových okien v celej budove materskej školy
- výmena PVC podláh za plávajúce podlahy vo všetkých triedach
- rekonštrukcia sociálnych zariadení a umyvární
- kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
- obnova interiéru - nový nábytok a ležadlá pre deti
- rekonštrukcia vybavenie školského dvora
- rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a jedálne


INTERIÉR MŠ

Prostredie MŠ spĺňa estetické , hygienické kvality. Každá trieda je jedinečná, vybavená novým nábytkom s podnetnými didaktickými pomôckami, hračkami a doplnkami pre deti. Triedy sú útulné a harmonické, tak aby spĺňali potreby a požiadavky detí. Učiteľky jednotlivých tried neustále pracujú na vhodnej sociálno-emocionálnej klíme, vytvárajú pre deti vhodné podnetné prostredie. V každej triede sú vymedzené priestory na :

- hravé a edukačné činnosti, pracovné aktivity,

- priestor na pohybové hry, a relax


EXTERÉR MŠ

Tvorí ho edukačné prostredie - školský dvor bohatý na zeleň. Slúži nám na realizáciu organizačných foriem :
- pobytu vonku, pohybové aktivity, zážitkové učenie
- pozorovanie prírodných javov, živočíchov, pozorovanie ovocných, listnatých
a ihličnatých stromov od jari až do zimy, zoznamovanie so snehom,
pozorovanie a zber liečivých rastlín nášho regiónu - lipa, podbeľ, skorocel....


Exteriér materskej školy je rozdelený :
- priestor na zdolávanie prekážok - hojdačky, šmýkačky, preliezky
- priestor pre tvorivé a kreatívne hry
- hry v piesku, kresba kriedou na asfalt, hry s prírodninami
- priestor pre HPH, kruhové hry s ľudovou tematikou v rámci našej profilácie, rôzne pohybové hry...
- priestor pre oddych - lavičky, vláčiky, trávnaté plochy, altánky
- priestor pre environmentálne aktivity
- vysádzanie kvetinových a zeleninových záhonov, hrabanie lístia, v zimných mesiacoch prikrmovanie vtáctva