Rada školy


Rada školy sa zriaďuje v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy
a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7

Predsedníčka Rady školy:
Ing. Jana Očenášová


Podpredsedníčka rady školy:


Členovia Rady školy:
Ing. Danica Čadeková
Peter Ološtiak
Mgr. Radovan Ocharovich
Mgr. Jaroslava Pardupová za ZŠ
Soňa Čunderlíková