Profilácia škôlky a výhody

Naša materská škola na ulici 29. augusta 14 v Banskej Bystrici pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu: ,,Pieseň letí medzi deti", ktorý je základným východiskovým a hlavne záväzným dokumentom pre predprimárny stupeň vzdelávania. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah, edukácie a kľúčové spôsobilosti - kompetencie, ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti detí.

Materská škola využíva prvky metodiky Krok za krokom a profiluje sa na regionálnu výchovu, prostredníctvom ktorej utvárame u detí vzťah k nášmu mestu, jeho histórii, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické.


Pravidelné podávanie raňajok

- v čase od 7.00 hod do 8.15 hod ako jediná MŠ v Banskej Bystrici podávame raňajky priebežne, pri príchode detí do našej materskej školy, čím deti získavajú správne stravovacie návyky.


Parkovacie miesta

- našej škôlke sa podarilo vybaviť dve parkovacie miesta na rýchle zastavenie pre rodičov sprevádzajúcich deti do/zo škôlky, a to v ranných a poobedňajších hodinách. Prístupné sú vo dvore od ulice 29. augusta.