Poplatky

Čo je potrebné uhrádzať:

Povinný príspevok za materskú školu:

Poplatky za MŠ

Zákonný zástupca dieťaťa / ďalej rodič /uhrádza povinný poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ podľa VZN Mesta Banská Bystrica 8/2021.

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci v sume 16 €

To znamená, že tento mesiac rodič novoprijatého dieťaťa uhradí v septembri 2x16€ = 32€ teda už aj za október.

Úhrada poplatkov sa týka aj detí, ktoré už MŠ navštevovali a v auguste ešte neuhradili poplatok za september.
Do 10.9. 2022 je potrebné uhradiť poplatok už aj za október!!!

Deti, ktoré ku dňu 31.8.2022 dovŕšili 5 rokov, sú od poplatku MŠ oslobodené.

Číslo účtu: IBAN: SK 49 7500 0000 0040 1714 6979

Do správy pre prijímateľa napísať napr.: MŠ Ján Mrkvička, ddmmrr, trieda a za ktorý mesiac je úhrada. 


Iné poplatky

1. Združenie rodičov školy 

O financie ZRŠ sa stará hospodárka materskej školy Mgr. Simona Zelinková.

2. Občianske združenie Včelička 

Poplatky vyberajú triedny dôverníci raz za polrok. 

Viac sa o týchto dvoch organizáciách dočítate v sekcii: OZ Včelička a Rada školy


Možnosť darovania 2%

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia, uvažovali ste už na tým, komu darujete tento rok 2 % z vašich daní? V spolupráci s OZ Včelička, pri našej MŠ, a Radou školy sme pre vás pripravili možnosť prispieť 2 % z odvedenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb za rok 2021.

Ďakujeme za váš príspevok.

Potrebné tlačivá si môžete stiahnúť priamo tu: