Krúžky

TANEČNÝ KRÚŽOK DUPKÁČIK

Hravými formami nazeráme do klenotnice našej minulosti, plnej svojráznych detských, časom až zabudnutých rozprávok, riekaniek, piesní i generáciami overenej múdrosti. Otvárame deťom možnosť spoznať našu krajinu, mesto v ktorom žijeme - jeho pôvodnú banícku históriu. Cez ľudovú pieseň poznávame spolu s deťmi i okolie bohaté na rôznorodosť zvykov, tradícií, ľudovo-slovné umenie, ako aj krásu nášho jedinečného írečitého slovenského jazyka. Náš Dupkáčik vedie p. učiteľka Mgr. Zlatka Kavčáková.

cieľ:

• oboznamovať deti s ľudovými piesňami, národnými tradíciami, rozvíjať zmysel pre koordináciu a orientáciu v priestore
• nácvik elementárnych prvkov a základných tanečných motívov s dôrazom na správne prenášanie váhy tela
• osvojiť si základy rytmických cvičení
• osvojiť si rytmus z hľadiska rytmickej pevnosti
• udržiavať rovnomerné tempo a aktívne vnímať zrýchľovanie - spomaľovanie
• rozširovať rozpätie sily hudby, zosilňovanie a zoslabovanie

úspechy:

prezentácia a vystúpenia na rôznych kultúrnych podujatiach mesta BB, OMEPU, Bystrický slávik - spevácka nesúťažná prehliadka talentov


SPEVÁCKY KRÚŽOK SPEVÁČIK 

Spevácky krúžok speváčik vedie pani učiteľka Mgr. Ľubomíra Foltínová Gattingerová. Spevácky krúžok je určený pre deti, ktoré majú v obľube spev detských, moderných a ľudových piesní. Krúžok je zameraný na rozvoj hudobnosti dieťaťa - elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie vnímanie a prežívanie hudobného umenia. Spev prináša deťom radosť, uvoľnenie a pozitívny vzťah k hudbe.

cieľ:

• rozvíjať hudobné a spevácke schopnosti
• zvládnuť jednoduché inštrumentálne a rytmické sprievody k piesňam
• zdokonaľovať pamäťové schopnosti učením textov piesní


ERGOTERAPIA

Ergoterapia (z gréckeho slova - liečba prácou) sa v našej materskej škole realizuje prostredníctvom tkania na detských krosnách. Tkanie pripravuje a rozvíja dieťa v oblasti percentuálno - motorickej, kognitivnej a sociálno - emocionálnej, cibrí sa jemná motorika a sústredenie na primerane dlhý čas. Krúžok vedie Mgr. Danka Štadlerová.

cieľ:

• vytvoriť pozitívny postoj k tradičným ľudovým remeslám
• rozvíjať manuálne zručnosti
• rozvíjať sústredenosť a trpezlivosť dieťaťa
• zvýšiť sebavedomenie a sebahodnotenie
• vzbudiť záujem o pracovné činnosti 


TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA

Je vlastne prípravou dieťaťa na vstup do základnej školy, ktorý mu umožňuje pochopiť základy stavby slov, prostredníctvom hry so slabikami a hláskami.
Tento projekt ponúkame ako jediná MŠ v spolupráci s CŠPP v Banskej Bystrici. Vedú ho p. riaditeľka PaedDr. Evka Šávoltová a pani učiteľka Anička Nosáľová. 

cieľ:

• schopnosť zapisovať slovo slabičnou schémou
• sprostredkovať originálny prístup k nácviku fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej a čítanej reči


VÝTVARNÝ KRÚŽOK

Krúžok vedú pani učiteľky: Mgr. Simonka Zelinková, Mgr. Nada Maslarevičová. Svojou kreativitou a nadšením vedia u detí prebudiť záujem, zvedavosť, tvorivosť i o výtvarné umenie ako také a dosiahnuť u detí aj ich vlastný spôsob sebarealizácie a videnia sveta.

cieľ:

• rozvíjať kreativitu dieťaťa, fantáziu, vytvárať nové neobvyklé spôsoby realizácie cez výtvarné umenie
• rozvoj jemnej motoriky, vizuomotoriky a garafomotorických zručností

úspechy:

výtvarné súťaže: Dominikov zábavný kufrík, Vesmír očami detí, Banskobystrická paletka kde sme obsadili 1. miesto


LYŽIARSKY KURZ

Od roku 2010 ho zabezpečujeme v spolupráci s Patty Ski Donovaly, ktorí poskytujú vysokú úroveň ponúkaných služieb.

cieľ:

• osvojenie si základov lyžovania a lyžiarskych schopností v rámci spolupráce s trénermi banskobystrického oddielu lyžovania


niečo extra

PREVENTÍVNY PROGRAM "KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ"

Autorom projektu a interaktívneho preventívneho programu "Kozmo a jeho dobrodružstvá" je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe riešení na elimináciu násilia. Školenie absolvovala pani učiteľka Anna Nosáľová a Mgr. Ľubka Foltinová Gattingerová, ktoré tento krúžok aj vedú.

cieľ:

• rozvíjať u detí tolerantnosť,
• naučiť ich príjmať inakosť,
• hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou

Viac sa o preventívnom programe dozviete priamo na: https://kozmove-dobrodruzstva.sk/