Školská jedáleň

Usmernenie

Stravník sa zo stravovania odhlasuje 24 hodín vopred na záznamník, alebo do zošita v šatni. Vo výnimočných prípadoch (choroba) v deň neprítomnosti ráno do 7.00 hod.

V prípade, že rodič dieťaťa nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, má možnosť si prvý deň neprítomnosti dieťaťa v MŠ prísť pre obed v čase od 11.00- 12.00 hod.

Úhrada nákladov za stravovanie sa môže vykonávať nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti v ČSOB banke

b) prevodom na číslo účtu školskej jedálne: SK49 7500 0000 0040 1714 6979, kde je potrebné uviesť do poznámky meno dieťaťa, triedu, variabilný symbol.

Poplatky za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.

Telefónne číslo školskej jedálne je: 048/4141172

V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľku školskej jedálne p. Staníkovú 0903 976 914.