Školská jedáleň

Usmernenie

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. do zošita v šatni, osobne na záznamník alebo v prípade ochorenia die´ťaťa najneskôr do 7:30 hod. ráno telefonicky na t.č. 048/414 11 72.

V prípade, že rodič dieťaťa nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, má možnosť si prvý deň neprítomnosti dieťaťa v MŠ prísť pre obed v čase od 11.00- 12.00 hod.

V prípade príchodu dieťaťa do MŠ po 8:00 hod. zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky z dôvodu zabezpečenia stravy. 

Úhrada nákladov za stravovanie sa môže vykonávať nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti v ČSOB banke

b) prevodom na číslo účtu školskej jedálne: SK49 7500 0000 0040 1714 6979, kde je potrebné uviesť do poznámky meno dieťaťa, triedu, variabilný symbol.

V prípade neuhradenia platby za stravovanie v termíne nebude Vášmu dieťaťu v MŠ podaná strava. O tomto opatrení budete ústne upovedomení. 

Poplatky za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Telefónne číslo školskej jedálne je: 048/4141172


V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na riaditeľku školskej jedálne p. Moniku Chlebničanovú na tel. číslo 0915 989 333. Toto telefónne číslo neslúži na odhlasovanie sa zo stravy.