Zápis detí do MŠ

Informácie o zápise 1. Zápis sa uskutočňuje na školský rok 2024/2025, s nástupom od 01.09.2024

2. Na zápise je potrebná účasť obidvoch rodičov (zákonných zastupcov).

3. Dokumenty potrebné pri zápise :

- žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie  súčasťou je povinná príloha, vyplnené potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa doručiť v deň zápisu

- písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania - ak bude podpísaný len jeden zákonný zástupca na žiadosti a následné doručenie Rozhodnutia o prijatí, neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie len jednému zákonnému zástupcovi

- priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,

- priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa, k nahliadnutiu / zápis realizuje len zákonný zástupca dieťaťa, vo výnimočnom prípade zákonný zástupca poverený súdom, ak dieťaťa bolo zverené do pestúnskej starostlivosti

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole. Deti, ktoré už navštevujú materskú školu nie je potrebné opätovne zapisovať.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádové materské školy sú určené VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia písomne požiada o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR alebo v škole zriadenej iným štátom na území SR, o povolení takéhoto vzdelávania bude rozhodovať riaditeľ kmeňovej materskej školy.

Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí v rámci plnenia povinného predprimárneho vzdelávania navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude dieťa navštevovať. Ak riaditeľ kmeňovej materskej školy v rozhodnutí povolí plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v škole mimo územia SR, zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po príchode dieťaťa do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú školu.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z., považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu "osobitného príjemcu rodinných prídavkov" podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Čo ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné sa do materskej školy prijímajú bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.