Oznamy

Zmena v platení poplatku za MŠ

Podľa nového VZN Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 sa od 1.1.2023 mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu materskej školy na 32,-€.

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne ako doteraz SK49 7500 0000 0040 1714 6979.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavený trvalý príkaz, aby si upravili sumu na 32,-€

V januári treba uhradiť mesačný príspevok už na február v novej sume. Tí rodičia, ktorí už uhradili mesačný príspevok za MŠ v sume 16,-€ musia doplatiť ešte raz sumu 16,- € v januári.Harmonogram prevádzky počas letných prázdnin 2023


Tradície našich predkov v srdciach našich najmenších

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu "Tradície našich predkov v srdciach našich najmenších", vďaka ktorému sme v našej materskej škole vytvorili ďalší kútik regionálnej výchovy.