Materská škola 29. augusta 14

Oznamy

Zmena - Ospravedlnenie detí z neprítomnosti v MŠ, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie od 1.6.2024

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 14 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára.

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 14 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.


Zápis detí do našej materskej škol

Pre viac informácii ohľadom zápisu kliknite na odkaz. Zápis detí do MŠ

Deň otvorených dverí materskej školy

Dňa 18.4.2024 v čase od 15:00 - 16:30 bude deň otvorených dverí v našej materskej škole.

Program:

  • 15:00 - 15:30 v 5.triede spoločné stretnutie rodičov s riaditeľkou školy.
  • 15:30 - 16:30 prehliadka školy.

Zmena v platení poplatku za MŠ

Podľa nového VZN Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 sa od 1.1.2023 mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu materskej školy na 32,-€.

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 7. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne ako doteraz SK49 7500 0000 0040 1714 6979.

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavený trvalý príkaz, aby si upravili sumu na 32,-€

V januári treba uhradiť mesačný príspevok už na február v novej sume. Tí rodičia, ktorí už uhradili mesačný príspevok za MŠ v sume 16,-€ musia doplatiť ešte raz sumu 16,- € v januári.Harmonogram prevádzky počas letných prázdnin 2024 


Tradície našich predkov v srdciach našich najmenších

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu "Tradície našich predkov v srdciach našich najmenších", vďaka ktorému sme v našej materskej škole vytvorili ďalší kútik regionálnej výchovy.